Μετάβαση στο περιεχόμενο
JoeDer

Αλλαγή διάταξης πληροφοριών χρήστη

Recommended Posts

JoeDer

Σε αυτόν τον οδηγό θα δείτε πως μπορεί να αλλάξει από κάθετη σε οριζόντια η στήλη πληροφοριών χρήστη μέσα σε κάθε θέμα.

 

Μέσα στο ipb_styles.css σβήνουμε οποιαδήποτε γραμμή-ες περιέχουν τα: .author_info και .post_body

Στο τέλος προσθέτουμε:

.author_info {
background: #f3f3f3;
}
.author_info,
.post_body {
padding: 10px;
}
.author_info li.avatar {
margin:10px;
}
.post_info_left {
width: 48%;
float: left;
}
.post_info_left h3 {
background: transparent;
}
.post_info_right {
width: 10%;
float: right;
}

Στο Global Templates > userInfoPane σβήνουμε τα πάντα και προσθέτουμε:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person" class='user_details'>
<span class='hide' itemprop="name">{$author['members_display_name']}</span>
<ul class='basic_info post_info_left'>
<if test="membertitle:|:$author['member_title']">
<p class='desc member_title'>{$author['member_title']}</p>
</if>
<if test="avatar:|:$author['member_id']">
<li class='left avatar'>
<if test="canSeeProfiles:|:$this->memberData['g_is_supmod'] OR ( $this->memberData['g_mem_info'] && ! IPSMember::isInactive( $author ) )">
<a itemprop="url" href="{parse url="showuser={$author['member_id']}" template="showuser" seotitle="{$author['members_seo_name']}" base="public"}" title="{$this->lang->words['view_profile']}: {$author['members_display_name']}" class='ipsUserPhotoLink'>
</if>
<if test="hasVariable:|:$this->settings['member_topic_avatar_max']">
<img itemprop="image" src='{$author['pp_main_photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_variable' />
<else />
<img itemprop="image" src='{$author['pp_thumb_photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_large' />
</if>
<if test="canSeeProfiles2:|:$this->memberData['g_is_supmod'] OR ( $this->memberData['g_mem_info'] && ! IPSMember::isInactive( $author ) )">
</a>
</if>
</li>
<else />
<li class='left avatar'>
<img itemprop="image" src='{$author['pp_thumb_photo']}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_large' />
</li>
</if>
<li class='group_title'>
{$author['_group_formatted']}
</li>
<if test="rankimage:|:$author['member_rank_img']">
<li class='group_icon'>
<if test="rankimageimage:|:$author['member_rank_img_i'] == 'img'">
<img src='{$author['member_rank_img']}' alt='' />
<else />
{$author['member_rank_img']}
</if>
</li>
</if>
</ul>
<ul class="post_info_right">
<if test="postCount:|:$author['member_id']">
<li class='post_count desc lighter'>
{parse expression="$this->registry->getClass('class_localization')->formatNumber( intval( $author['posts'] ) )"} {$this->lang->words['m_posts']}
</li>
</if>
<if test="authorwarn:|:$author['show_warn']">
<li>
<if test="hasWarningId:|:$options['wl_id']">
<img src='{$this->settings['img_url']}/warn.png' class='clickable' onclick='warningPopup( this, {$options['wl_id']} )' title='{$this->lang->words['warnings_issued']}' />
</if>
<a class='desc lighter blend_links' href='{parse url="app=members&module=profile&section=warnings&member={$author['member_id']}&from_app={$this->request['app']}&from_id1={$contentid}&from_id2={$options['id2']}" base="public"}' id='warn_link_{$contentid}_{$author['member_id']}' title='{$this->lang->words['warn_view_history']}'>Warning Points: {$author['warn_level']}</a></li>
</if>

<li class="desc lighter">Joined: {parse date="$author['joined']" format="joined"}</li>
<if test="cardRep:|:$this->settings['reputation_enabled'] && $this->settings['reputation_show_profile']">
<if test="cardRepPos:|:$author['pp_reputation_points'] > 0">
<li class='reputation positive'>
</if>
<if test="cardRepNeg:|:$author['pp_reputation_points'] < 0">
<li class='reputation negative'>
</if>
<if test="cardRepZero:|:$author['pp_reputation_points'] == 0">
<li class='reputation zero'>
</if>
Reputation: <span class='number'>{$author['pp_reputation_points']}</span>
</li>
</if>
<if test="authorcfields:|:$author['custom_fields'] != """>
<foreach loop="customFieldsOuter:$author['custom_fields'] as $group => $data">
<foreach loop="customFields:$author['custom_fields'][$group] as $field">
<if test="$field != ''">
<li>
{$field}
</li>
</if>
</foreach>
</foreach>
</if>
</ul>

</div>
<br class="clear" />

Αποτέλεσμα:

592b055939488_userInfoPane3.4.thumb.png.05fd1384359b2c9fd381d6daffa95d57.png

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. | Terms of Use